Principală | Înregistrare | Autentificare | RSSVineri, 19-10-2018, 1:04 PM

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
”GH. I. BRĂTIANU” IAȘI

ȘCOALA 10, O ȘCOALĂ DE NOTA 10 !

Meniu site
Anunțuri
16.10.2018
PROIECT EDUCAȚIONAL ”SUPERMATE”
 • PROGRAM PROIECT
 • SUBIECT ȘI BAREM DE CORECTARE

 • 15.10.2018
  SALARILZARE ÎNVĂȚĂMÂNT
  SALARIZARE FUNCȚII ÎNVĂȚĂMÂNT SEPTEMBRIE 2018

  01.09.2018
  O ȘANSĂ EGALĂ PENTRU TOȚI - EDUCAȚIE INCLUSIVĂ ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE
  AFIȘUL PROIECTULUI
  FIȘA PREZENTARE PROIECT

  28.06.2018
  EVENIMENTE CULTURALE ȘI EDUCAȚIONALE ÎN CRIMEEA
  PARTICIPAREA LA EVENIMENTE CULTURALE ȘI EDUCAȚIONALE ÎN CRIMEEA

  09.06.2018
  STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2018-2019
  STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2018-2019

  05.06.2018
  CONCURS ”PRÂSLEA CEL ISTEȚ” 2018

  Diplomele se pot ridica de la Căsuța Poștală a ISj Iași
  REZULTATE FINALE
 • REZULTATE LB. ROMÂNĂ
 • REZULTATE MATEMATICĂ
 • IMAGINI DIN TIMPUL CONCURSULUI
 • SUBIECTE ȘI BAREM LB. ROMÂNĂ 2018
 • SUBIECTE ȘI BAREM MATEMATICĂ 2018
 • MODEL SUBIECTE ȘI BAREM LB. ROMÂNĂ 2017
 • MODEL SUBIECTE ȘI BAREM MATEMATICĂ 2017
 • MODEL SUBIECTE ȘI BAREM LB. ROMÂNĂ 2016
 • MODEL SUBIECTE ȘI BAREM MATEMATICĂ 2016

 • 26.04.2018
  ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE

 • REZULTATE EVALUARE

 • 03.04.2018
  SALARII FUNCTII ÎNVĂȚĂMÂNT
  SALARII FUNCȚII ÎNVĂȚĂMÂNT MARTIE 2018

  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

                                  
   
  REGULAMENT INTERN
   
  Dispoziţii generale
  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ.
  Respectarea regulamentului este obligatoriu pentru personalul de conducere, îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei Naţionale, din inspectoratele şcolare judeţene, pentru personalul de conducere, îndrumare, control, didactic de predare şi instruire practică, auxiliary didactic, nedidactic, pentru elevi şi părinţii care vin în contact cu unitatea de învăţământ.
   
  Sarcini generale ale personalului didactic:
  • Realizarea integral a tuturor obligaţiilor ce la revin din planul managerial al şcolii, din celelalte documente de planificare şi din Regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ şi din fişa postului.
  • Pregătirea lecţiilor şi a activităţilor didactice programate în şcoală şi în afara ei pe bază de proiect sau schiţă de lecţie.
  • Supravegherea atentă a elevilor pe întreaga perioadă cât aceştia se găsesc în şcoală sau participă la diverse activităţi extraşcolare.
  • Desfăşurarea pregătirii suplimentare a elevilor, conform programării (meditaţii, consultaţii).
  • Corectarea lucrărilor de evaluare şi caietelor de teme ale elevilor.
  • Asigurarea corectă şi permanent a serviciului pe clase, precum şi celui pe şcoală când este cazul.
  • Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI, de circulaţie în toate activităţile, semnarea fişei individuale.
  • Respectarea drepturilor fiecărui  OM în relaţia director-profesor, profesor-profesor, profesor-elev.
  • Participarea obligatorie la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare.
  • Ţinuta morală demnă, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
  Se intezice :
         -  să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă,privată şi familia acestuia.
  • aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a elevilor/ colegilor.
  • să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje.
   
  Sarcinile învăţătorilor şi diriginţilor
  • Prelucrarea cu elevii şi asigurarea respectări de către aceştia a Regulamentului  şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară.
  • Repartizarea responsabilităţilor pe clase, organizarea serviciului pe şcoală şi pe clasă – de către elevi.
  • Controlul zilnic al claselor (ordinea, curăţenia, ţinuta şi igiena corporală  a elevilor)
  • Controlul permanent al elevilor la învăţătură şi disciplină (monitorizarea zilnică a absenţelor, motivarea săptămânală pe baza actelor legale prevăzutte în Regulamentul Şcolar al absenţelor).
  • Diriginţii şi învăţătorii asigură legătura permanent cu familiile elevilor.
  • Ţin evidenţa elevilor problemă şi a celor indisciplinaţi.
  • Completează permanent caietul de observaţii asupra colectivului de elevi pe care îi îndrumă pentru a putea elabora la sfârşitul anului şcolar fişa individual psiho-pedagogică.
  • Motivarea absenţelor se efectuează în ziua prezentării actelor justificative, care pot fi: adeverinţă eliberată de medic, cererea scrisă a părintelui
   
  Drepturile elevilor
  • Elevul/ reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.
  • Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit.
  • Elevii pot benenificia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii.
  • Elevii beneficiază de asistenţă psiho-pedagogică şi medicală gratuită. Au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.
  • Elevii cu aptitudini şi performanţe excepţionale, pot promova 2 ani într-un an şcolar.
   
  Îndatoririle elevilor
  • De a frecventa, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu  şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
  • Să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă.
  • Să cunoască şi să respecte:
   • Legile statului
   • Prezentul regulament
   • Regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii
   • Normele de tehnica securităţii, de prevenire şi stingere a incendiilor
   • Normele de protecţie civilă
  Este interzis elevilor
  • Să distrugă documentele şcolare
  • Să deterioreze bunurile din patrimoniu unităţii
  • Să aducă materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa
  • Să organizeze şi să participle la acţiuni de protest
  • Să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice, ţigări şi să participle la jocuri de noroc
  • Să introducă orice tip de arme, muniţie, petarde, pocnitori etc.
  • Să posede şi să difuzeze material cu caracter obscen sau pornografic
  • Să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor
  • Să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare
  • Să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ
  • Să distrugă bunurile şcolii (vor plăti pentru toate lucrările necesare reparaţiilor). În cazul în care nu se cunoaşte vinovatul, răspunderea devine colectivă
  Elevii au obligaţia:
  • să poarte asupra lor carnetul de elev
  • să se prezinte la şcoală înainte de începerea cursurilor, să nu întârzie la ore
  • să frecventeze cu regularitate cursurile. În cazul absenţelor nemotivate, media semestrială la purtare se diminuează cu un punct la 10 absenţe nemotivate
  Programul zilnic în şcoală
  • Cursurile se desfăşoară conform orarului şcolii, îcepând cu ora 8. Modificările în orar se fac doar cu aprobarea directorului.
  • Prezentarea elevilor la şcoală, zilnic la orele 7,45, cel târziu.
  • Prezenţa la şcoală a personalului didactic se face cu cel puţin 15 minute înainte de începerea activităţii.
  • Pauzele dintre ore durează 10 minute, cu excepţia celei de-a doua, care durează 20 de minute.
  Obligaţiile carelor didactice şi ale elevilor de serviciu
  Învăţători şi profesori
  • La începutul orelor şi la terminarea pauzelor, intrarea în clasă a elevilor se face sub directa îndrumare a învăţătorilor şi a profesorilor de serviciu.
  • După terminarea ultimei ore de curs, învăţătorii şi profesorii îi conduc pe elevi până la ieşirea din şcoală, reamintindu-le necesitatea respectării regulilor de circulaţie. La terminarea ultimei ore de curs, profesorul, nu lasă în  clasă elevi nesupravegheaţi.
  Învăţători şi profesori de serviciu
  • Serviciul pe şcoală se realizează zilnic de cadrele didactice. În caz de nevoie, împreună cu responsabilul de orar, asigură suplinirea cadrelor didactice şi intrarea la timp a tuturor cadrelor didactice la ore.
  • Prin rotaţie, pe baza unui grafic, câte un profesor va fi de serviciu, având următoarele obligaţii:
   • Prezenţa permanentă în şcoală între orele 7,00 – 15,00.
   • Între orele 7,00-7,30 controlează modul în care şcoala este pregătită pentru a primi elevii.
   • Verifică dacă s-au prezentat elevii de serviciu.
   • Organizează controlul elevilor la intrarea în şcoală. Elevii pot intra în şcoală numai începând cu orele 7,00. Pe timp nefavorabil, elevii pot intra în şcoală când sosesc, dar după prezentarea profesorilor de serviciu.
   • Se îngrijesc de securitatea cataloagelor şi de ordinea din sala profesorală
  • La sfârşitul serviciului întocmeşte un proces verbal care se referă la modul în care s-a menţinut ordinea şi curăţenia în şcoală, elevii care au fost indisciplinaţi peste zi, menţionează starea de curăţenie a claselor, pagubele cauzate de elevi (nominal, clasa şi ce anume a stricat, modul de rezolvare, geamuri sparte, bănci, uşi, table sparte)
  • Prezenţa profesorilor de serviciu pe holuri este o garanţie pentru securitatea elevilor.
  • La consultaţii, meditaţii, program suplimentar, activităţi sportive-distractive şi altele organizate cu aprobarea directorului şcolii, profesorul organizator răspunde de securitatea elevilor.
  Activitatea elevilor de serviciu
  Serviciu pe şcoală al elevilor se desfăşoară zilnic între orele 7,30 – 15,00
  Serviciu pe şcoală efectuează clasele a VII-a şi a VIII-a după graficul anunţat prin diriginţi, cu scoaterea elevilor de la ore.
   
   
  Obligaţii:
  • Consemnează într-un carnet abaterile de la regulament (întârzieri, fuga de la ore etc).
  • Sună de intrare şi de ieşire.
  • Elevul de serviciu este permanent la intrare, nu lipseşte de la program.
  Dispoziţii finale
  • În unităţile de învăţământ preuniversitar, fumatul este interzis!
  • Accesul în perimetrul şcolii este interzis pentru persoanele şi vehiculele care nu au directă relaţie cu şcoala.                                       
   
  SARCINILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ
   
  Serviciul pe şcoală se efectuează între orele 7,45 – 14,00
   
  Atribuţiile elevului de serviciu:
   
  1. Respectă  indicaţiile profesorului de serviciu;
  2. Salută politicos persoanele care intră în şcoală, legitimându-le şi îndrumându-le la cancelarie sau la secretariat (într-un registru special se va trece numele şi prenumele persoanelor, seria şi numărul CI/BI, intervalul staţionării în şcoală, locul unde intenţionează să meargă);
  3. Îi observă, pe timpul pauzelor pe cei care produc incidente sau distrug bunuri materiale, înştiinţându-l imediat pe profesorul de serviciu;
  4. Nu permite elevilor să rămână pe holuri, în grupuri sanitare după ce sună de intrare, deranjând astfel procesul de învăţământ;
  5. Elevul de serviciu are obligaţia de a suna conform programului zilnic stabilit;
  6. Elevii de serviciu vor avea ţinută decentă  şi ecusoane speciale pentru a fi recunoscuţi;
  7. Elevii vor îndeplini funcţia de elev de serviciu în ordine strict alfabetică (eventualele schimbări motivate se fac numai cu acceptul dirigintelui clasei şi a profesorului de serviciu);
  8. Au obligaţia de a aduce la cunoştinţa directorului sau profesorului de serviciu orice incident apărut în desfăşurarea programului;
  9. La acţiuni metodice, culturale, conduc invitaţii şi participanţii spre sălile/ locurile de desfăşurare;
  10. Nu părăsesc sectorul în care au fost repartizaţi decât cu acordul profesorului de serviciu;
   
  Absentarea nemotivată de la serviciu pe şcoală, părăsirea postului înainte de terminarea programului, nesemnalarea problemelor care apar profesorului de serviciu, se sancţionează cu scăderea notei la purtare.
   
   
                        
  SARCINILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASĂ
   
  1. Să se prezinte cu un sfert de oră înainte de începerea cursurilor şi părăseşte ultimul clasa, asigurând lăsarea acesteia în bună stare;
  2. Supraveghează clasa în timpul pauzei;
  3. Se îngrijeşte de accesoriile necesare activităţii şcolare (cretă, burete etc);
  4. Răspunde de utilizarea raţională a energiei electrice în clasă;
  5. Aduce la cunoştinţa colectivului de elevi dispoziţiile conducerii şcolii, ale dirigintelui privind desfăşurarea programului;
  6. Monitorizează păstrarea bunurilor/ dotărilor clasei în perioada serviciului şi comunică profesorului de serviciu / dirigintelui/ conducerii şcolii eventualele distrugeri;
  7. La cerere, ajută profesorii clasei să aducă la ore materialul didactic necesar;
  8. Anunţă absenţii la fiecare  oră, precizând care sunt elevii care au părăsit şcoala după începerea cusurilor;
  9. Păstrează caietul de observaţii al clasei şi urmăreşte completarea lui după fiecare oră (în caietul de observaţii vor fi trecuţi şi absenţii la fiecare oră);
  10. Răspunde, în numele clasei, la solicitarea fiecărui profesor;
  11. Informează dirigintele cu orice problemă deosebită apărută în clasă;
  • absenţe nemotivate;
  • fuga de la ore;
  • observaţii deosebite ale profesorilor;
  • alte abateri de la disciplina şcolară;
  1. La sfârşitul programului, controlează curăţenia clasei, în prezenţa profesorului de la ultima oră;
  2. Graficul serviciului pe clasă se va afişa la avizierul clasei (elevii vor fi trecuţi în ordine strict alfabetică – eventualele schimbări motivate se fac numai cu acceptul  dirigintelui clasei).
       Prezentul Regulament Intern a fost revizuit şi aprobat de Consiliul de Administraţie al şcolii din data de 29. septembrie 2014
   
                                                                   Director,
                                                              Prof. Cristina Simirad


   
  Facebook
  PAGINA BRĂTIENILOR
  Căutare
  Calendar
  «  Octombrie 2018  »
  LnMrMrcJoiVnSaDm
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
  Sondaj
  Evaluează site-ul meu
  Total răspunsuri: 169
  Vizitatori

  Total online: 1
  Vizitatori: 1
  Utilizatori: 0
  Prietenii site-ului
 • Creaţi un website gratuit
 • Desktop Online
 • Jocuri Online Gratuite
 • Tutoriale Video
 • Toate Tag-urile HTML
 • Kit-uri de Navigator
 • Recomandări
 • Cărţi pentru copii

 • Manuale şi carte şcolară

 • Materiale didactice

 • EduClass

 • Adrese utile
 • ISJ Iasi

 • Ministerul Educatiei

 • Casa Corpului Didactic Iasi

 • A.N.P.C.D.E.F.P.

 • Primăria Municipiului Iaşi

 • Implicare

  fonpc


  Copyright MyCorp © 2018, Găzduire site gratuită — uCoz
  Site realizat și administrat de prof. LAURENȚIU BURLACU